Exante staff celebrating their membership to the Malta Stock Exchange with MSE chairman Joseph Portelli.