Parliamentary Secretary Aaron Farrugia addressing yesterday’s press conference. Photo: Reuben Piscopo/DOI